ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

"Превоз на ученици в ОУ "Христо Ботев" с. Зелена морава от населени места" - изтегли

Дата на публикуване: 04.08.2016 г.

Информация за удължаване на срока - изтегли

Дата на публикуване: 11.08.2016 г.

ПРОТОКОЛ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА - изтегли

Дата на публикуване: 19.08.2016 г.

ДОГОВОР - изтегли

Дата на публикуване: 22.08.2016 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПО РЕДА НА ГЛАВА 26, ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА С ПРЕДМЕТ:

„Избор на превозвач за предоставяне на комплексна услуга - превоз на ученици в ОУ „Христо Ботев”, с. Зелена морава от населени места за учебните 2017/2018 г., 2018/2019 г. и екскурзии, зелено училище, „Синьо лято”, тренинги родители в рамките на проект „Европейски хоризонти за етнокултурна толерантност” по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M2OP001-3.002-0085-C01 по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове” - изтегли

ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„Избор на превозвач за предоставяне на комплексна услуга - превоз на ученици в ОУ „Христо Ботев”, с. Зелена морава от населени места за учебните 2017/2018 г., 2018/2019 г. и екскурзии, зелено училище, „Синьо лято”, тренинги родители в рамките на проект „Европейски хоризонти за етнокултурна толерантност” по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M2OP001-3.002-0085-C01 по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове” - изтегли

Дата на публикуване: 07.08.2017 г.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОКА - изтегли

Дата на публикуване: 14.08.2017 г.

ПРОТОКОЛ КОМИСИЯ - изтегли

Дата на публикуване: 21.08.2017 г.

ДОГОВОР ТРАНСПОРТ - изтегли

ПOKAHA за представяне на оферта за директно възлагане по чл. 20, ал. 4 от ЗОП

Предмет: “Извършване на дейности по информиране и публичност на проект: „Европейски хоризонти за етнокултурна толерантност“, в изпълнение на ДБФП рег.№ BG05M2OP001-3.002-0085-C01 по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“, процедура чрез подбор BG05M20P001-3.002 „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила“ - изтегли

Дата на публикуване: 01.09.2017 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ за директно възлагане по чл. 20, ал. 4 от ЗОП с предмет: “Извършване на дейности по информиране и публичност на проект: „Европейски хоризонти за етнокултурна толерантност“, в изпълнение на ДБФП рег.№ BG05M2OP001-3.002-0085-C01 по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“, процедура чрез подбор BG05M20P001-3.002 „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила“ - изтегли

Дата на публикуване: 01.09.2017 г.

ПOKAHA за представяне на оферта за директно възлагане по чл. 20, ал. 4 от ЗОП

Предмет: „Доставка на канцеларски и офис материали, копирна хартия, учебна или специализирана литература / дидактически материали, учебни пособия или помагала, спортни пособия, оборудване и обзавеждане” по Обособена позиция 1 и Обособена позиция 2 по проект № BG05M2OP001-3.002-0085-С01 „Европейски хоризонти за етнокултурна толерантност” - изтегли

Дата на публикуване: 07.09.2017 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ за директно възлагане по чл. 20, ал. 4 от ЗОП с предмет: „Доставка на канцеларски и офис материали, копирна хартия, учебна или специализирана литература / дидактически материали, учебни пособия или помагала, спортни пособия, оборудване и обзавеждане” по Обособена позиция 1 и Обособена позиция 2 по проект № BG05M2OP001-3.002-0085-С01 „Европейски хоризонти за етнокултурна толерантност” - изтегли

Дата на публикуване: 07.09.2017 г.

ПOKAHA за представяне на оферта за директно възлагане по чл. 20, ал. 4 от ЗОП /за удължаване на срока/

Предмет: “Извършване на дейности по информиране и публичност на проект: „Европейски хоризонти за етнокултурна толерантност“, в изпълнение на ДБФП рег.№ BG05M2OP001-3.002-0085-C01 по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“, процедура чрез подбор BG05M20P001-3.002 „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила“ - изтегли

Дата на публикуване: 08.09.2017 г.

ПOKAHA за представяне на оферта за директно възлагане по чл. 20, ал. 4 от ЗОП /за удължаване на срока/

Предмет: „Доставка на канцеларски и офис материали, копирна хартия, учебна или специализирана литература / дидактически материали, учебни пособия или помагала, спортни пособия, оборудване и обзавеждане” по Обособена позиция 1 и Обособена позиция 2 по проект № BG05M2OP001-3.002-0085-С01 „Европейски хоризонти за етнокултурна толерантност” - изтегли

Дата на публикуване: 18.09.2017 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА ГЛАВА 26, ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА С ПРЕДМЕТ: „Избор на туроператор за предоставяне на комплексна услуга – организиране и провеждане на екскурзии, зелено училище, „Синьо лято”, тренинги родители“ в рамките на проект „Европейски хоризонти за етнокултурна толерантност” по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M2OP001-3.002-0085-C01 по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове” - изтегли

Дата на публикуване: 02.10.2017 г.

ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Избор на туроператор за предоставяне на комплексна услуга – организиране и провеждане на екскурзии, зелено училище, „Синьо лято”, тренинги родители“ в рамките на проект „Европейски хоризонти за етнокултурна толерантност” по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M2OP001-3.002-0085-C01 по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове” - изтегли

Дата на публикуване: 02.10.2017 г.

ПРОТОКОЛ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Избор на туроператор за предоставяне на комплексна услуга – организиране и провеждане на екскурзии, зелено училище, „Синьо лято”, тренинги родители“ в рамките на проект „Европейски хоризонти за етнокултурна толерантност” по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M2OP001-3.002-0085-C01 по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове” - изтегли

Дата на публикуване: 16.10.2017 г.

ДОГОВОР ТУРОПЕРАТОР - изтегли

Дата на публикуване: 23.10.2017 г.

ПOKAHA за представяне на оферта за директно възлагане по чл. 20, ал. 4 от ЗОП

Предмет: „Доставка на обзавеждане“ по проект № BG05M2OP001-3.002-0085-С01 „Европейски хоризонти за етнокултурна толерантност” - изтегли

Дата на публикуване: 17.11.2017 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ за директно възлагане по чл. 20, ал. 4 от ЗОП с предмет: „Доставка на обзавеждане“ по проект № BG05M2OP001-3.002-0085-С01 „Европейски хоризонти за етнокултурна толерантност” - изтегли

Дата на публикуване: 17.11.2017 г.

ПOKAHA за представяне на оферта за директно възлагане по чл. 20, ал. 4 от ЗОП /за удължаване на срока/

Предмет: „Доставка на обзавеждане“ по проект № BG05M2OP001-3.002-0085-С01 „Европейски хоризонти за етнокултурна толерантност” - изтегли

Дата на публикуване: 20.11.2017 г.

ПOKAHA за представяне на оферта за директно възлагане по чл. 20, ал. 4 от ЗОП

Предмет: „Доставка на материали“ по проект № BG05M2OP001-3.002-0085-С01 „Европейски хоризонти за етнокултурна толерантност” - изтегли

Дата на публикуване: 17.08.2018 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ за директно възлагане по чл. 20, ал. 4 от ЗОП с предмет: „Доставка на материали“ по проект № BG05M2OP001-3.002-0085-С01 „Европейски хоризонти за етнокултурна толерантност” - изтегли

Дата на публикуване: 17.08.2018 г.

ПOKAHA за представяне на оферта за директно възлагане по чл. 20, ал. 4 от ЗОП /за удължаване на срока/

Предмет: „Доставка на материали“ по проект № BG05M2OP001-3.002-0085-С01 „Европейски хоризонти за етнокултурна толерантност” - изтегли

Дата на публикуване: 24.08.2018 г.

ПOKAHA за представяне на оферта за директно възлагане по чл. 20, ал. 4 от ЗОП

Предмет: „Доставка на материали“ по проект № BG05M2OP001-3.002-0085-С01 „Европейски хоризонти за етнокултурна толерантност” - изтегли

Дата на публикуване: 11.10.2018 г.

HA за представяне на оферта за директно възлагане по чл. 20, ал. 4 от ЗОП /за удължаване на срока/

Предмет: „Доставка на материали“ по проект № BG05M2OP001-3.002-0085-С01 „Европейски хоризонти за етнокултурна толерантност” - изтегли

Дата на публикуване: 18.10.2018 г.

ПOKAHA за представяне на оферта за директно възлагане по чл. 20, ал. 4 от ЗОП

Предмет: Доставка на материали и консумативи, необходими за администрирането на проекта“ по проект № BG05M2OP001-3.002-0085-С01 „Европейски хоризонти за етнокултурна толерантност” - изтегли

Дата на публикуване: 01.04.2019 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ за директно възлагане по чл. 20, ал. 4 от ЗОП с предмет: Доставка на материали и консумативи, необходими за администрирането на проекта“ по проект № BG05M2OP001-3.002-0085-С01 „Европейски хоризонти за етнокултурна толерантност” - изтегли

Дата на публикуване: 01.04.2019 г.

ПOKAHA за представяне на оферта за директно възлагане по чл. 20, ал. 4 от ЗОП /за удължаване на срока/

Предмет: Доставка на материали и консумативи, необходими за администрирането на проекта“ по проект № BG05M2OP001-3.002-0085-С01 „Европейски хоризонти за етнокултурна толерантност” - изтегли

Дата на публикуване: 08.04.2019 г.

ПOKAHA за представяне на оферта за директно възлагане по чл. 20, ал. 4 от ЗОП

Предмет: „Доставка на материали“ по проект № BG05M2OP001-3.002-0085-С01 „Европейски хоризонти за етнокултурна толерантност” - изтегли

Дата на публикуване: 19.04.2019 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ за директно възлагане по чл. 20, ал. 4 от ЗОП с предмет: „Доставка на материали“ по проект № BG05M2OP001-3.002-0085-С01 „Европейски хоризонти за етнокултурна толерантност” - изтегли

Дата на публикуване: 19.04.2019 г.

ОБЯВЛЕНИЕ за набиране на предложения с предмет:

„Доставка на продукти по Схема „Училищен плод“ и „Училищно мляко“ по схема„Училищен плод“ и „Училищно мляко“ за период от три учебни години 2019/2020г„ 2020/2021г, и 2021/2022г. - изтегли

Дата на публикуване: 30.09.2019 г.

Заповед за избран заявител по схема "Училищен плод" и схема "Училищно мляко"

Заповед за избран заявител по схема "Училищен плод" и схема "Училищно мляко" - изтегли

Дата на публикуване: 08.10.2019 г.

Обява за събиране на оферти за поръчка 01108-2021-0001 „Частичен ремонт на училищна сграда на Основно училище „Христо Ботев" с.Зелена морава, община Омуртаг“

Можете да проследите публикацията на следния Интернет адрес: https://app.eop.bg/today/119376