Целите:1. Подпомагане работата по усвояване на българския език, за да имат равен старт и правото на равен достъп до

качествено образование чрез въвеждане на интерактивните методи на преподаване, прилагане на „добрите практики”, превръщането на взаимодействието учител-ученик в партньорство.2. Обогатяване на знанията на учениците със занимателни игри, четене на допълнителна художествена литература, извършване на разнообразни упражнения, дискусии по актуални въпроси от ежедневието, гледане на филми по изучавани произведения, решаване на казуси, участие в литературни композиции и др.3. Приложение на знанията в езиковата практика:
  • Усъвършенстване способността да разказват, описват, разсъждават;
  • Развитие на наблюдателността, въображението, логическото мислене;
  • Добиване на умения за четене с разбиране, мнения по зададените казуси;
  • Създаване на интерес и приобщаване на малкия читател към книгата.
  • Постигането на целите е не само чрез натрупаните езикови знания, но и чрез активиране на жизнения опит и творческите способности на учениците. Така без напрежение, неусетно чрез играта да овладеят книжовната норма на българския език. Игрите са реална предпоставка за развитие на говорните умения и навици. Чрез тях се разчупва шаблонът, учениците се освобождават от задръжки, страх, притеснение. Те трябва да имат увлекателен характер. Чрез въвеждане на игрови елементи скучните упражнения се превръщат в приятно занимание.